Purkutyöt

Purkutöissä tärkeää on tietää mitä laki vaatii. Esimerkiksi asbesti on tänä päivänä myrkkyä ja purkutöiden alussa on tehtävä asbestikartoitus, jotta sille ei altistuta vahingossa. Myös purkulupa on haettava: Kun asiakkaamme on saanut purkuluvan rakennusvalvonnasta, voimme aloittaa purkutyöt. Teemme purkutöitä pääasiassa Helsingissä ja Uudellamaalla.

 

Ota yhteyttä

Maa-aineksen ja jätteen seulonta säästää luontoa ja lompakkoa

Me Tuus Kaivuu Oy:ssä panostamme ekologisiin ja kestäviin toimintamalleihin: maa-aineksen ja jätteen seulonta säästää luontoa ja lompakkoa, sillä jätteen vieminen sellaisenaan kaatopaikalle tai hävitettäväksi on usein kallista ja joukossa voi olla paljon käyttökelpoistakin maa-ainesta jota voisi hyödyntää jossakin muualla. Maa-aineksen ja jätteen seulonta on siis sekä ekonomisesti että ekologisesti järkevää ja tekemämme purkutyöt Helsinki- ja uusimaa-alueilla ovat usein kestävän kehityksen kriteerit täyttäviä hankkeita, joissa seulonnalla saadaan aikaan selviä säästöjä. Eri tarkoituksiin löytyy erilaisia seulakauhoja ja isompia kohteita varten meillä on myös erityisiä, laajempaan käyttöön sopivia seulontalaitoksia. Säästöt ovat suuria pienissäkin projekteissa, mutta suurissa hankkeissa säästöt jätemaksuissa voivat nousta jopa satoihin tuhansiin euroihin. Purkutyöt Helsinki- ja uusimaa-alueilla kannattaa siis hoitaa ekologisesti ekonomisistakin syistä.

Huonosti purettu voi tulla myöhemmin kalliiksi

Kun rakennuksia puretaan muuten vain tai uusien rakennelmien tieltä, on taloudellisesti kustannustehokkainta ja helpointa hoitaa purkutyöt siten, että samalla lajitellaan jätteet ja maa-aines erilleen. Myöhemmässä maanrakennus- ja perustamisvaiheessa lajittelu on huomattavasti vaikeampaa ja voi tulla yllättävänkin kalliiksi, joten purkutöiden hintavertailussa kannattaa kiinnittää erityistä huomiota siihen, mitä materiaaleille tapahtuu kun rakennus on saatu matalaksi. Pahin virhe on jätteiden jättäminen maahan sellaisenaan. Esim. kellarikohteessa, jos purkaja jättää jätteet maan sisään ja seuraava rakennuttaja joutuu siivoamaan ne, se voi maksaa jopa kymmeniä tuhansia. Seulomalla purkuvaiheessa, olisi pärjätty kolmenumeroisilla summilla. Me Tuus Kaivuu Oy:ssä puramme puu- ja metallirakennuksia sekä pieniä betonirakennuksia vastuullisesti. Kierrätämme ja seulomme aina kaiken minkä voimme ja huolehdimme siitä, että purkutyöt tulee tehtyä niin, että paikalle voi joskus rakentaa jotain uuttakin. Teemme mahdollisimman siistiä jälkeä ja se on meille myös imagollinen asia. Purkutöiden yhteydessä voimme hoitaa myös muutakin raivausta sekä puunkaatoja.

Purkutyöt Helsinki – ota yhteyttä

Kun purkutyöt ja maanrakennus Helsinki-Uusimaa -alueella ovat sinulle ajankohtaisia,  ota yhteyttä puhelimitse numeroon: 0400 853 259  
tai käytä yhteydenottolomaketta » 

Ota yhteyttä

Yhteydenottolomake
 

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Tuus Kaivuu Oy (2297420-1)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Sami Haapasalo
0400853259
tuuskaivuu@gmail.com

Henkilörekisterin nimi

Tuus Kaivuu Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Tuus Kaivuu Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
tuuskaivuu@gmail.com

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna